Myd'l

PRIVACYBELEID-NL

HOE GAAN WIJ OM MET UW PRIVACY?

Deze privacyverklaring licht toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

WAAROP IS DEZE VERKLARING INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites, apps, online wedstrijden/loterijen, en elk ander online initiatief van Myd’l waarvoor persoonsgegevens worden verzameld (hierna genoemd “Media”). Deze verklaring is niet van toepassing op de websites van derden, noch op websites die eventueel in onze Media worden genoemd via een link.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen op de website:

Aanmaken van een account/profiel: bij het aanmaken van uw account/profiel worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd: uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en uw verbindingsgegevens.

Inloggen op de website: uw IP-adres, gegevens over surfgedrag of lokalisatie.

Online betaling: bij een geldtransactie op de website worden uw bankgegevens en de gegevens met betrekking tot uw creditcard geregistreerd.

Informatie afkomstig van derden: Bepaalde gegevens (zoals uw naam, voornaam en adres of telefoongegevens) werden ons mogelijk, met uw voorafgaande toestemming, doorgegeven via onze partners. In dat geval zullen de gegevens worden verwerkt volgens deze bepalingen.

Contact: Bij het invullen van het contactformulier registreren wij uw voor- en achternaam, e-mailadres en uw bericht.

VERWERKEN WIJ UW IP-ADRES EN GEGEVENS OVER SURFGEDRAG (COOKIES)?

Wij verwerken uw IP-adres, gegevens over de gebruikte computer, de wijze van verbinding, het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem en andere technische gegevens of het URL-adres van de verbindingen, datum en tijd en de geraadpleegde inhoud zonder enige andere persoonlijke informatie te analyseren.

In sommige gevallen, gebruiken wij cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze Media bezoekt. Cookies worden voornamelijk gebruikt om u te herkennen als u onze Media opnieuw bezoekt en gerichte inhoud te tonen die mogelijk relevant en interessant is voor u.

Internetbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt die instellingen eenvoudig veranderen. Bedenk wel dat als u cookies uitschakelt, bepaalde delen van onze website mogelijk niet meer toegankelijk zijn.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De doeleinden voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn voornamelijk:

• Toegang en gebruik van de website;

• Controle en als echt herkennen van uw gegevens;

• Optimalisatie van de structuur en het functioneren van de website;

• Bestrijding van fraude, misbruik, virussen en andere schadelijke malware;

• Beheer van onze relatie met u;

• Verschaffen van assistentie aan gebruikers;

• Beheer van de betalingen;

• Verschaffen van gerichte inhoud en service aan de hand van uw surfgedrag, uw voorkeuren en interesses;

• Versturen van reclame en advertenties naar gelang van uw surfgedrag, uw voorkeuren en interesses.

Wanneer bepaalde informatie verplicht is om toegang te krijgen tot specifieke functies van de website wordt dit vermeld op het moment dat u de gegevens invoert. Indien u weigert verplichte informatie te verschaffen kan dit de toegang tot bepaalde functies of rubrieken van de website verhinderen.

HOE KUNT U TOEGANG KRIJGEN TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Krachtens de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, in het bijzonder de Franse wet op persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, gegevensbestanden en vrijheden en de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (in werking getreden sinds 25 mei 2018), heeft u de volgende rechten:

• Bijwerken of verwijderen van uw gegevens door in te loggen en de parameters van uw account in te stellen;

• Gebruik maken van uw recht van toegang om kennis te nemen van uw persoonsgegevens;

• Vragen om bijwerking van uw gegevens als deze onjuist zijn;

• Vragen om overdracht of verwijdering van uw gegevens;

• Vragen om opheffing van uw account;

• Vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Bezwaar maken, om gegronde redenen, tegen verwerking van uw gegevens;

• Bezwaar maken tegen verwerking of intrekken van uw toestemming voor verwerking door ons voor verzending van promoties en aanbiedingen via e-mail, SMS, telefonische oproep en brievenpost. Dit recht is geldig ongeacht of deze informatie die u betreft ons rechtstreeks door u werd verstrekt of door derde aanbieders aan wie u deze heeft verstrekt (in dat geval dient u te klikken op de uitschrijvingslink voorzien in onze SMS- en emailberichten of contact op te nemen op de hieronder vermelde wijze).

Deze rechten kunt u rechtstreeks op de website uitoefenen in de rubriek “Contact”, of per brievenpost aan het volgende adres: 34 boulevard Ornano 93200 Saint-Denis, of per e-mail aan: contact@mydlgroup.com. Om veiligheidsredenen en om fraude te voorkomen dient uw verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van uw identiteit. Dit bewijs zal na behandeling van uw verzoek worden vernietigd.

GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR?

De toegang tot uw persoonsgegevens is uitsluitend beperkt tot de werknemers en de door Myd’l aangestelde personen die hiertoe zijn bevoegd in het kader van hun functies en die gehouden zijn aan een vertrouwelijkheidsplicht. De verzamelde gegevens kunnen eventueel worden doorgegeven aan onderaannemers die contractueel zijn belast met de uitvoering van de nodige taken voor het goed functioneren van de website en van de geboden service en het beheer van de relatie met u, zonder dat daarvoor uw toestemming is vereist. In het kader van de uitvoering van hun taken hebben onderaannemers slechts beperkt toegang tot uw gegevens en zijn zij contractueel verplicht deze te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Buiten bovenvermelde gevallen, verbindt Myd’l zich ertoe uw gegevens niet te verkopen, verhuren, over te dragen of toegankelijk te maken voor derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe zijn verplicht om legitieme redenen (wettelijke verplichting, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefenen van verdedigingsrechten, enz.).

WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze gegevensbestanden of in die van onze dienstverleners.

In sommige gevallen, en voornamelijk om technische redenen, kunnen die gegevensbestanden worden opgeslagen op servers die zich elders bevinden (zelfs buiten de Europese Unie) als in het land waar u deze oorspronkelijk heeft ingevoerd.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG BEWAARD?

Het is ons streven om uw persoonlijke gegevens altijd zo veilig en beveiligd mogelijk te bewaren en alleen zo lang als nodig is om het doel van de verwerking ervan te bereiken. Daartoe nemen wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om voor zover mogelijk wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

Op onze e-commerce Media beheren wij uw betalingsinformatie via methoden die voldoen aan de industriestandaards.

Myd‘l ontwerpt en vervaardigt oplossingen voor toegankelijkheid en veiligheid sinds 1997.

FRANCE

ALLEMAGNE

Copyright © Myd’l  2019